I. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu przez Użytkowników. Każdy z Użytkowników jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegania jego postanowień.
2. Antykowo.pl to serwis ogłoszeniowy, umożliwiający powiązanie strony sprzedającej i kupującej (w przypadku przedmiotów) oraz usługodawcy i usługobiorcy (w przypadku usług), jak również umożliwia kontakt pomiędzy Użytkownikami, a w szczególności w celu wymiany Ogłoszeń lub informacji. Celem Serwisu jest ułatwienie Użytkownikom dokonywania transakcji sprzedaży (oraz innych transakcji związanych z Ogłoszeniem), poprzez zamieszczanie ogłoszeń w Serwisie i umożliwienie komunikacji pomiędzy Użytkownikami.

II. Definicje.

a) Administrator – Kamil Strugalski, zam. Kremerowska 10/14, 31-130 Kraków, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
b)
Serwis – niniejszy serwis internetowy, dostępny w domenie: www.antykowo.pl, prowadzony przez Administratora oraz osoby przez niego upoważnione;
c)
Ogłoszenie — sporządzona przez Użytkownika i zamieszczona w niniejszym Serwisie propozycja dotycząca między innymi sprzedaży lub oferowanych usług, jak również informacja o poszukiwaniu określonych przedmiotów lub usług, związanych z tematyką Serwisu które są zgodne z niniejszym Regulaminem;
d)
Przedmiot — towary lub usługi oferowane w Serwisie, które są zgodne z Regulaminem;
e)
Użytkownik — osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Konta w niniejszym Serwisie. Użytkownikami mogą być również osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
f)
Konto – prowadzony dla Użytkownika przez Antykowo.pl, identyfikowany za pomocą adresu e-mail (ewentualnie za pomocą konta na serwisie Facebook, Google, Twitter) lub pod unikatową nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika i jego działania w Serwisie, za pomocą którego Użytkownik może udostępniać na Serwisie, edytować, usuwać, itd. Ogłoszenia, jak również za pomocą którego Użytkownik może prowadzić konwersacje z pozostałymi Użytkownikami Serwisu;
g)
Regulamin – niniejszy dokument.

III. Warunki korzystania z Serwisu.

1. Użytkownik z momentem akceptacji Regulaminu (podczas rejestracji Konta),oświadcza iż zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na wszystkie warunki w nim zawarte i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad obowiązującego prawa, a także zasad uczciwości i współżycia społecznego.

2. Administrator może zablokować Użytkownikowi konto i korzystanie z Serwisu, a także usunąć Ogłoszenie (zdjęcia/pliki graficzne z Ogłoszenia), jeżeli Użytkownik łamie postanowienia niniejszego Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich lub udostępnione treści są powszechnie uznane za obraźliwe lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu i komfortowi innych Użytkowników. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania Ogłoszeń bez podania przyczyny.
3. Administrator nie weryfikuje tożsamości Użytkowników i nie odpowiada za wiarygodność danych podawanych przez Użytkowników. Użytkownicy są zobowiązani do podania swoich prawdziwych danych osobowych. Zabronione jest rejestrowanie kont na dane osób postronnych lub dane fikcyjne. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za czynności dokonywane w związku z Ogłoszeniem i w ramach Ogłoszenia.
4
. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość Ogłoszeń. Odpowiedzialność za treść ogłoszenia i dołączonych do niego zdjęć ponosi wyłącznie autor Ogłoszenia. W szczególności Serwis nie ponosi odpowiedzialności za to w jaki sposób i do jakich celów dane tj. adresy e-mail, numery telefonów itp. opublikowane w Serwisie przez Użytkownika, zostaną wykorzystane przez osoby i firmy trzecie. Użytkownik powinien mieć świadomość, że treść każdego opublikowanego Ogłoszenia (w tym podane w nim dane) zostanie zindeksowana przez wyszukiwarki internetowe, które mogą przez pewien czas przechowywać i udostępniać w wynikach wyszukiwań kopię ogłoszenia nawet po usunięciu ogłoszenia z Serwisu.
5. Użytkownik za pomocą utworzonego konta w Serwisie może aktywować oraz edytować swoje Ogłoszenia.

6. Treść Ogłoszenia powinna być zgodna ze stanem faktycznym oraz prawem, a także nie może naruszać praw Administratora oraz osób trzecich. Treść Ogłoszenia nie powinna naruszać praw autorskich.
7. Ogłoszenie musi określać co konkretnie wchodzi w skład Przedmiotu oferty.

8. Treść Ogłoszenia powinna zgodnie z prawdziwymi i aktualnymi danymi, dokładnie opisywać Przedmiot i nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników co do takich właściwości Przedmiotu jak: stan, jakość, pochodzenie, parametry, marka, producent itp. Zasady te dotyczą również tytułu Ogłoszenia.
9. Konkretny Przedmiot może być ujęty wyłącznie w jednym Ogłoszeniu. Zabronione jest wystawianie takiego samego Przedmiotu w tym samym czasie w różnych Ogłoszeniach, zmieniając np. jedynie lokalizację Przedmiotu. Jeżeli Użytkownik posiada większą ilość sztuk danego Przedmiotu i chciałby żeby przedmiotem Ogłoszenia była większa ilość sztuk tego Przedmiotu to jest zobowiązany do oznaczenia tego w treści Ogłoszenia. Przedmiotem jednego Ogłoszenia jest wtedy większa ilość sztuk, przy czym wskazana cena powinna dotyczyć jednej sztuki danego Przedmiotu.
10. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach powstałych pomiędzy Użytkownikami.

11. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami. Administrator nie ponosi tym samym konsekwencji prawnych za wszelkie czynności dokonywane w ramach niniejszej witryny. Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów oraz konsekwencji prawnych publikacji (składania) ofert oraz ich realizacji.

12. Wszelkie płatności wynikające z zawarcia i realizacji transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami, za co Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
13. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i zatrzymywania wiadomości wysyłanych przez Użytkowników w ramach narzędzi udostępnionych dla Antykowo.pl, w szczególności jeżeli mają charakter spamu lub naruszają niniejszy Regulamin.
14. Zabrania się wykorzystywania podanych przez Użytkowników Serwisu adresów e-mail, numerów telefonu itp. w celu innym niż wynika to z treści ogłoszenia. W szczególności zabrania się wysyłania spamu tj. nie zamówionych ofert handlowych, reklam serwisów internetowych, wirusów itp. Użytkownik, który w odpowiedzi na swoje Ogłoszenie otrzymał SPAM powinien o tym fakcie poinformować Administratora Serwisu.

15. Wszelkie elementy Serwisu podlegają ochronie prawnej i stanowią prawa autorskie Administratora.

III. Rejestracja.

1. Rejestracja w Serwisie wymaga posiadania przez Użytkownika aktywnego adresu e-mail lub aktywnego konta w serwisie Google lub Facebook oraz ustawienia indywidualnego hasła do konta.
2. Rejestracja oraz używanie Konta w Serwisie jest bezpłatna.
3. Rejestracja w Serwisie możliwa jest na dwa sposoby:

a) podczas dodawania Ogłoszenia,

b) poprzez formularz rejestracyjny dostępny w Serwisie.

4. Konto Użytkownika w Serwisie zostaje aktywowane po potwierdzeniu dostępu do konta e-mail poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany Użytkownikowi na podany adres e-mail.
5. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto może jedynie osoba, która jest uprawniona do działania w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej.
6. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.
7. Zabronione jest używanie tymczasowych adresów e-mail, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia.
8. Użytkownik może w każdej chwili zgłosić chęć usunięcia konta, którą Administrator realizuje w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia.
9. Użytkownik może również poprosić o dane, które Administrator zbiera na temat jego aktywności. Prośba ta jest realizowana w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia.

IV. Zamieszczanie, edytowanie i usuwanie Ogłoszeń.

1. Administrator umożliwia Użytkownikom udostępnianie Ogłoszeń w Serwisie, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem poniższych postanowień i pozostałych postanowień Regulaminu.
2.
Ogłoszenie może być zamieszczone przez zarejestrowanych Użytkowników: aby dodać Ogłoszenie należy wypełnić formularz dodawania Ogłoszenia oraz wprowadzić wszystkie obowiązkowe pola.

3. Ogłoszenie powinno być w języku polskim, jednakże treść Ogłoszenia może być przetłumaczona na inny język, pod warunkiem, iż w pierwszej kolejności treść Ogłoszenia będzie w języku polskim. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za tłumaczenia ogłoszeń dokonywane przez Użytkownika.

4. Użytkownik wyraża zgodę na powiązanie swoich Ogłoszeń adresem e-mail użytym przy zamieszczaniu Ogłoszeń.
5.
Dodawanie Ogłoszeń do Serwisu jest bezpłatne i następuje po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych pól formularza dodawania Ogłoszenia i zatwierdzeniu publikacji w Serwisie przez Administratora, a także po zaakceptowaniu Regulaminu oraz wszystkich wymaganych zgód przez Serwis. W każdej chwili Użytkownik może dokonywać zmian w treści Ogłoszenia, przy czym niemożliwa jest zmiana typu Ogłoszenia oraz jego kategorii. W każdej chwili Użytkownik może usunąć Ogłoszenie, jak również przedłużyć jego publikację. Aktywacja Ogłoszenia następuje niezwłocznie, przy czym nie później niż w ciągu 24 godzin, od momentu dodania Ogłoszenia.
6. Zabronione jest zamieszczanie Ogłoszeń które:

a) zawierają treści i zdjęcia powszechnie uznane za obraźliwe, czy też wulgarne, naruszające zasady dobrego wychowania oraz Netykiety;

b) wprowadzają w błąd lub manipulują słowami kluczowymi;

c) nie są zgodne ze stanem faktycznym oferowanego przedmiotu bądź usługi;

d) zawierają zdjęcia ukazujące nagość, w tym również nagość zakrytą;

e) napisane w języku innym niż polski;

f) naruszają godność osób trzecich;

g) naruszają zasady etyki;

h) zawierają adresy, nazwy i reklamy stron www i serwisów internetowych;

i) zawierają numer telefonu, adres e-mail, numer komunikatora internetowego w treści lub tytule ogłoszenia;

j) zawierają treści lub dane osobowe mające na celu w jakikolwiek sposób naruszyć dobra osobiste osób trzecich;

k) promują i reklamują inne serwisy internetowe, w szczególności serwisy ogłoszeniowe i aukcyjne,

l) noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji;

m) naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.

7. Ponadto zabronione jest dodawanie Ogłoszeń oferujących:

a) broń, amunicje i materiały pirotechniczne;

b) środki farmakologiczne;

c) materiały erotyczne i pornograficzne;

d) oferty pracy;

e) prostytucję, spotkania erotyczne, seks, sponsoring usługi towarzyskie, masaże intymne, wszelkie usługi fotograficzne o tematyce erotycznej, gadżety i produkty erotyczne;

f) marketing bezpośredni, propozycję dołączenia bądź reklamę piramidy finansowej;

g) narkotyki i substancje psychotropowe;

h) systemy inwestycji giełdowych, a także systemy gier liczbowych, czy też zakłady bukmacherskie;

i) rzeczy pochodzących z kradzieży, paserstwa lub innego przestępstwa;

j) rzeczy nowe;

k) programy partnerskie i lojalnościowe oraz usługi związane z tymi programami;

l) lekarstwa i towary niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego;

m) konopie, jej nasiona oraz produkty pochodne;

n) alkohol, papierosy, tytoń i wyroby tytoniowe;

o) zwierzęta;

p) prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i usługi związane z tworzeniem takich prac;

q) usługi ezoteryczne.
8. Treść Ogłoszenia oraz Tytuł Ogłoszenia powinien być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, nie może wprowadzać w błąd, nie może zawierać numerów telefonów ani adresów e-mail oraz odnośników do stron internetowych.
9.
Treść Ogłoszenia musi dotyczyć rzeczywistego Przedmiotu Ogłoszenia a Użytkownik oświadcza, że jest autorem tej treści. Treść Ogłoszenia nie może nikogo obrażać, zniesławiać, ani być niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Ogłoszeniodawca nie powinien również wykorzystywać znaków wodnych, towarowych i innych, do których nie ma prawa.
10. Zdjęcia nie mogą wprowadzać w błąd, muszą być ściśle związane z Przedmiotem Ogłoszenia i być rzeczywistym zdjęciem Przedmiotu.
11. Każde zdjęcie zostanie opatrzone znakiem wodnym Serwisu, zabezpieczającym zdjęcie przed kopiowaniem. Zdjęcia nie mogą zawierać logo innych serwisów internetowych, w szczególności serwisów ogłoszeniowych, numerów telefonu, innych adresów www, adresów e-mail ani innych elementów, nałożonych na zdjęcie.
12. Użytkownik wyraża zgodę na wyświetlanie reklam na stronie Ogłoszenia.
13. Ogłoszenie wraz ze zdjęciem może być udostępniane przez Użytkownika w polskich i zagranicznych mediach społecznościowych.
14. Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia Ogłoszenia z Serwisu po dokonanej sprzedaży lub po wygaśnięciu oferty z innych względów.

15. Ogłoszenie ważne jest przez okres 60 dni na listach wybranego województwa, miejscowości, powiatu lub dzielnicy w wybranej kategorii i podkategorii.

16. Po okresie 60 dni od momentu zamieszczenia, Ogłoszenie zostaje dezaktywowane i można je ponownie odnowić na kolejne 60 dni.V. Konwersacje.

1. Wysyłanie zapytań do Użytkowników jest możliwe jedynie dla Użytkowników zalogowanych (zarejestrowanych) w Serwisie.
2. Wiadomości dla zarejestrowanych Użytkowników będę wyświetlane w oknie czatu na stronie Serwisu (w zakładce „Moje konto”).VI. Reklamacje.

1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia usług o których mowa w niniejszym Regulaminie należy przesłać na adres e-mail: antykowo.pl@gmail.com lub w formie listownej na adres Administratora.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, adres poczty e-mail, adres korespondencyjny, adres internetowy Ogłoszenia lub jego numer identyfikacyjny, jak też dokładny opis i powód zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
3. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania usług przez Administratora w terminie 14 dni od dnia kiedy nastąpiło nienależyte wykonanie usługi lub nastąpiło niewykonanie usługi.
4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji.

VII. Postanowienia końcowe:

1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu o czym Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informację zamieszczoną na stronie Serwisu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora.

2. Prezentowane na stronach Serwisu Ogłoszenia i ich treść nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych aktów prawnych bezwzględnie obowiązujących.
4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Serwisu zostaną rozstrzygnięte poprzez właściwe polskie sądy powszechne.